1. Các phương thức giao hàng và cung ứng dịch vụ

  • Chúng tôi sẽ trực tiếp giao hàng đến tận địa chỉ khách hàng cung cấp.
  • hoặc, Thuê đối tác thứ 3 để giao hàng đến địa chỉ khách hàng cung cấp.
  • hoặc, Khách hàng tự đến lấy tại địa chỉ kinh doanh của vinvinskin.com
  • Đối với dịch vụ, sẽ có sự thống nhất giữa vinvinskin.com và khách hàng.

Tất cả các hình thức trên được tiến hành khi có sự thống nhất giữa vinvinskin.com và khách hàng

2. Thời gian giao hàng và cung ứng dịch vụ

Thời gian giao hàng và cung ứng dịch vụ sẽ theo sự thống nhất giữa vinvinskin.com và khách hàng

3. Các giới hạn về mặt địa lý

Chúng tôi chỉ giao hàng và cung ứng dịch vụ phạm vi trong nước. Và phải có sự đồng ý thống nhất giữa vinvinskin.com và khách hàng.

Trong trường hợp có thay đổi như cách thức, thời gian giao hàng và cung ứng dịch vụ, vinvinskin.com sẽ liện hệ với khách hàng để thống nhất phương án xử lý.